Duist [Alopecurus myosuroides]

Een lastig onkruid in wintertarwe Dat komt met name doordat het een directe concurrent is voor het gewas. Het ontneemt voedsel en water aan de bodem en kan een gewas helemaal overwoekeren. Bij een zware aantasting kan dat meer dan 50% opbrengstreductie geven. Effectieve aanpak van duist in herfst belangrijk!

Zo blijft resistentie duist beheersbaar

Duist is een eenjarig gras. Ongeveer 80% van de zaden kiemt in het najaar (septem-ber t/m november). Iedere aar die de kans krijgt, produceert 40 tot 400 kiemkrachtige zaden. Zolang deze zaden niet dieper dan 5 tot 7 cm in de grond liggen, kunnen ze kiemen en uitgroeien tot een plant. Grotere uitstoelende duist is in het voorjaar nauwelijks te bestrijden. Juist daarom is een effectieve aanpak van duist in de herfst zo belangrijk.

Problemen met resistentie duist nemen toe

Door de beperkte variatie van graanherbiciden tegen duist, ontwikkelen zich steeds weer nieuwe duistplanten die heel geleidelijk resistentie vormen tegen herbiciden. Daardoor raken de oude middelen hun werking kwijt.

Een deel van de duistplanten wordt ‘resistent’ doordat ze de adviesdosering van de herbiciden verdragen.

Een ander deel van de resistente duist reageert gewoonweg niet meer op de werking van de herbiciden. In Nederland laat ongeveer 40% van de resistente duistpopulatie beide resistentievormen zien. Dit aandeel stijgt geleidelijk. Ook in Engeland en Duitsland nemen de problemen met resistente duist toe.

Ons advies voor een 100% bestrijding van resistentie duist

Malibu is zeer effectief tegen resistente duist. Voor een 100% bestrijding van resistente duist, en duist op termijn beheersbaar te houden, adviseren wij u de volgende teeltmaatregelen maximaal te benutten!

Alle teeltmaatregelen maximaal benutten

De enige manier om duist ook op termijn beheersbaar te houden, is alle beschikbare teeltmaatregelen inzetten.

Gewasrotatie

Meer variatie in gewassen betekent dat er meer variatie is in momenten van grondbewerking, zaaien en oogsten. Bovendien betekent spreiding dat er meer verschillende typen herbiciden ingezet kunnen worden. In de typische graangebieden zijn vanwege de grondsoort echter weinig alternatieven voor handen. In de praktijk blijkt dat met een ruimere gewasrotatie 80% duistreductie te behalen is.

Grondbewerking

Vals zaaibed: een (licht) kerende grondbewerking brengt de zaden die bovenop liggen iets dieper de grond is. Daardoor ontstaat een vals zaaibed. Kiemende of kleine duistplanten worden bij een volgende grondbewerking mechanisch bestreden, of kunnen met glyfosaat bestreden worden.

Hoofdgrondbewerking

Zaden worden door ploegen dieper in de bodem weggelegd. Dieper dan 7 cm komen ze niet tot kieming. Hardnekkige en levenskrachtige zaden overleven echter en worden door de kerende bewerking weer naar boven gehaald. Uiteindelijk geeft ploegen wel een reductie van 69%.

Later zaaien

Door het graan later te zaaien krijgen meer duistzaden de kans om zich te ontwikkelen tot een plantje. Deze worden voor en tijdens de late zaai van de tarwe bestreden. Laat zaaien geeft duistreductie van 31% maar is op lang niet alle grondsoorten toepasbaar. Overigens betekent laat zaaien in combinatie met een goed herbicide een nagenoeg duistvrij perceel in het voorjaar.

Zaaidichtheid

Door meer zaden per m² te gebruiken, neemt de concurrentiekracht van het graangewas ten opzichte van de duistplanten sterk toe. Duist krijgt daardoor minder kans om door te groeien. Met een hogere zaaidichtheid is een gemiddelde duistreductie van 26 % te verwachten. Een hogere plantdichtheid vergroot echter ook weer de kans op legering.

Rassenkeuze

Door sterkere rassen te kiezen met een snellere beginontwikkeling en vroegheid van schieten en stengeldichtheid, verbetert de concurrentiekracht van de tarwe. Het effect hiervan op de duist is circa 22%.

Herbiciden

voor een effect van ongeveer 90% is een combinatie van een najaars- en voorjaarstoepassing nodig. Malibu is een nieuwe, krachtige najaarsherbicide.

Alle maatregelen samen komen op een reductie van 100%. Maar daarvoor is wel de maximale inzet van ALLE teeltmaatregelen nodig.

Top