Inschrijving nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

BASF wil uw vertrouwde partner blijven als de nieuwe gegevensbeschermingswet van de EU van kracht wordt. BASF wil u op maat blijven informeren over verdere aanbevelingen met betrekking tot de toepassing, onze producten, nieuwe ontwikkelingen, trends, campagnes en evenementen. Blijf alsjeblieft je vertrouwen in ons stellen en geef je toestemming zodat we ons partnership succesvol kunnen leiden in het digitale tijdperk.

Persoonlijke data

Omdat onze nieuwsbrief gepersonaliseerd is en lokaal relevante informatie bevat, hebben we uw naam, postcode en stad nodig.

Ik kan uw toestemmingen op elk gewenst moment intrekken op volgende link uitschrijving .

Voor meer informatie per post:

Voor verder telefonische contact:

Ik wens informatie te ontvangen over

Teelt- en productadvies Tooltip for regional advice.
Evenementen:
Producten en diensten
Huidige campagne en acties

Tooltip for market news.

BASF Persberichten
Duurzame landbouw

Beroepsinformatie

INFORMATIE OVER VERWERKING VAN GEGEVENSBESCHERMING

Het onderwerp gegevensbescherming heeft de hoogste prioriteit voor BASF (hierna aangeduid als “wij” of “ons”). Natuurlijk omvat dit tevens het zorgen voor een hoog niveau van transparantie. Om te zorgen voor deze transparantie verschaft het volgende document informatie over hoe wij de persoonlijke gegevens van de contactpersonen van onze klanten, geïnteresseerde partijen of distributiepartners verwerken (hierna aangeduid als „onze contactpersonen“). Natuurlijk verwerken wij persoonlijke gegevens slechts in strikte naleving van de toepasselijke wetten op de bescherming van persoonlijke gegevens.

Wie is er verantwoordelijk voor gegevensverwerking en wie is de vertegenwoordiger voor gegevensbescherming?

De verantwoordelijk voor gegevensverwerking is BASF Belgium Coordination Center Comm (BBCC)

Postadres: BASF Belgium Coordination Center Comm (BBCC) - Business Belux, Dreve Richelle 161 E/F, 1410 Waterloo, Belgique

Telefoonnummer: +32 (0)2 373 21 11

Fax: +32 (0)2 373 28 50

Email: agro.gdpr.be@basf.com

Welke gegevenscategorieën gebruiken wij en waar komen zij vandaan?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

 • Contactinformatie van onze contactpersonen (naam en achternaam; adres en telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres);
 • Andere informatie die nodig is voor de uitvoering van de contractuele betrekking of een project met onze klanten en distributiepartners (zoals betalingsinformatie, bestellingsinformatie, etc.);
 • Andere informatie die noodzakelijk is om aanvragen van onze contactpersonen in te vullen of ondubbelzinnig onze contactpersonen in onze systemen te identificeren

Wij verzamelen de persoonlijke informatie van onze contactpersonen direct van onze contactpersonen of van onze klanten of distributiepartners terwijl we de contractuele betrekking uitvoeren.

In aanvulling daarop verwerken wij persoonlijke informatie die wij op een gepaste manier hebben verkregen uit openbare bronnen.

Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis worden data verwerkt?

Wij verwerken persoonlijke gegevens van onze contactpersonen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR), alsook alle andere relevante wetten ([..]).

Gegevensverwerking dient de volgende doeleinden:

 • Communiceren met onze contactpersonen met betrekking tot producten, diensten en projecten (zoals regelmatig verspreiden van informatie en nieuwsbrieven);
 • Voldoen aan aanvragen van onze contactpersonen, klanten, geïnteresseerde partijen of distributiepartners;
 • Planning, uitvoering of beheer van onze (contractuele) relatie met onze klanten, distributiepartners, geïnteresseerde partijen of onze contactpersonen, bijv. om bestellingen te verwerken, voor boekingsdoeleinden, om leveringen uit te voeren en transport te organiseren;
 • Klantenenquêtes, marketingcampagnes, marktanalyse, tombola's, wedstrijden of soortgelijke acties of events uitvoeren;
 • Het handhaven en beschermen van de zekerheid en veiligheid van onze producten en diensten, samen met de beveiliging en functionaliteit van onze websites; het vermijden en ontdekken van veiligheidsrisico's, frauduleuze activiteiten of andere criminele of schadelijke acties;
 • Het handhaven en beschermen van de veiligheid van onze terreinen en gebouwen (bijv. toegangscontrole uitvoeren, uitgeven van tijdelijke toegangsvergunningen);
 • Voldoen aan wettelijke vereisten (bijv. voldoen aan fiscale of commerciële bewaarverplichtingen; voorkomen van witwassen van geld of economische misdrijven)
 • Oplossen van geschillen en rechtszaken, vestiging, indiening van of verweer voeren tegen rechtsvorderingen of procesvoering, afdwingen van bestaande contracten

De verwerking van de bovenvermelde gegevenscategorieën is noodzakelijk om deze doeleinden te bereiken.

Indien niet uitdrukkelijk anders bepaald, is de wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 Paragraaf 1 punt (b) en (f) van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU.

In aanvulling daarop krijgen wij ook uitdrukkelijk machtiging van onze contactpersonen om persoonlijke gegevens te vergaren volgens artikel 6 paragraaf 1 punt a van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU.

Als wij beogen persoonlijke gegevens van onze contactpersonen te verwerken voor enig ander doel dat hierboven niet vermeld is, zullen wij onze contactpersonen dienovereenkomstig informeren voorafgaand aan die verwerking.

Aan wie worden persoonlijke gegevens doorgegeven?

Binnen ons bedrijf zullen enkel personen en organen die persoonlijke gegevens nodig hebben van onze contactpersonen om de bovenvermelde doelen te bereiken, toegang krijgen tot die gegevens.

Binnen onze groep van bedrijven worden persoonlijke gegevens van onze contactpersonen verschaft aan specifieke bedrijven binnen de groep als ze centraal kerntaken verrichten voor gelieerde bedrijven binnen de ondernemingsgroep of cross-company-functies verrichten aan de basis van de bedrijfsstructuur of als het nodig is om aan de bovenvermelde doelen te voldoen.

Wij kunnen persoonlijke gegevens van onze contactpersonen doorsturen aan controlerende overheden, rechtbanken of rechtsinstanties voor zover noodzakelijk is om te zorgen voor het voldoen aan de toepasselijke wet of om wettelijke rechten uit te oefenen, te verzekeren of te verdedigen als dat wettelijk is toegestaan.

Wij werken ook met dienstverleners om te voldoen aan de bovengenoemde doelstellingen. Die dienstverleners verwerken persoonlijke gegevens van onze contactpersonen in onze naam en alleen volgens onze richtlijnen. Zij zijn contractueel verplicht om zich te houden aan de toepasselijke regels voor gegevensbescherming.

In sommige gevallen ontsluiten wij persoonlijke gegevens voor dienstverleners of groepsondernemingen die gevestigd zijn buiten de Europese economische zone (“derde-partijlanden”), waarin een adequaat niveau van gegevensbescherming niet gegarandeerd wordt door de toepasselijke wetten. In zulke gevallen nemen wij passende maatregelen om de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze contactpersonen te waarborgen en te zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming. Daarom ontsluiten wij persoonlijke informatie van onze contactpersonen aan ontvangers buiten onze ondernemingsgroep die gevestigd zijn in een derde-partijland, alleen als deze ontvangers standaard contractuele bepalingen met ons hebben afgesloten of als deze ontvangers bindende bedrijfsregels hebben geïmplementeerd.

Verdere informatie en een exemplaar van de genomen maatregelen kunnen worden verkregen bij de boven gespecificeerde contacten.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens van onze contactpersonen?

Indien niet expliciet anders is bepaald (bijv. in een speciaal toestemmingsformulier), verwijderen of blokkeren we persoonlijke gegevens van onze contactpersonen zodra zij niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij verwijdering of blokkering onze wettelijke verplichtingen zou schenden om te zorgen voor registraties en die te bewaren (zoals bewaarperioden waarin voorzien wordt door handels- of belastingwetten).

Welke gegevensbeschermingsrechten kunnen worden uitgeoefend door betrokken partijen?

Onze contactpersonen kunnen vragen om informatie met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij opslaan en verwerken betreffende hem of haar op het bovenstaande adres. Daarnaast kunnen onder speciale omstandigheden onze contactpersonen vragen om correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens met betrekking tot hem of haar. Ze kunnen ook het recht beperken op de verwerking van persoonlijke gegevens en hebben verder het recht op de ontsluiting van de gegevens die ze verstrekt hebben in een gestructureerd, gebruikelijk en voor machines leesbaar formaat.

Recht om bezwaar te maken

Als de verwerking gebaseerd is op een consensus, hebben onze contactpersonen te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot hem of haar. Als wij persoonlijke gegevens van onze contactpersonen verwerken om onze legitieme belangen te waarborgen, kunnen onze contactpersonen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie. In geval van een bezwaar zullen wij de verwerking van de persoonlijke gegevens bij het betreffende onderwerp van gegevens staken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aangeven die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van onze contactpersonen of bewijzen dat de verwerking de vestiging, uitoefening, verdediging van wettige claims of procesvoering dient.

Waar kunnen klachten worden ingediend?

Ongeacht enig andere wettelijk middel in het administratieve recht of rechtsmiddel, hebben onze contactpersonen het recht om een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan, in het bijzonder in de lidstaat waarin hij of zij is gevestigd of waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden, als onze contactpersonen geloven dat de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot hem of haar strijdig is met de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU.

De toezichthoudende instantie waarbij de klacht wordt ingediend zal de appellant op de hoogte stellen van de situatie en de resultaten van de klacht, inclusief de optie van een wettelijk rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Na het indienen ontvangt u een e-mail om uw registratie te bevestigen.

* Deze velden zijn verplicht

Top