Basagran SG – Corum stewardship

Hier vindt u alle nuttige informatie ivm de problematiek van het grondwater en meer specifiek met betrekking tot gebruik van BASAGRAN® SG en CORUM®.

Om het grondwater te beschermen, dient BASAGRAN® SG/CORUM® toegepast volgens criteria die in de erkenning zijn vastgelegd :

Een bufferzone van 5 meter rond het oppervlakte water. Deze bufferzone mag in geen geval gereduceerd worden.

BASAGRAN® SG/CORUM® mag in geen geval toegepast worden op gronden die gevoelig zijn voor uitspoeling van bentazon. Volgende bodems worden als gevoelig beschouwd :

  • Bodems met een organisch koolstofgehalte ≤ 1 %. Een bodemanalyse kan hier over informatie geven.
  • Bodems met een grondwaterstand op een diepte van ≤ 1 m ten opzchte van het maaiveld. Er werd hiervoor een kaart ontwikkeld die U toelaat om te bepalen of uw perceel een risico inhoudt. Klik hier voor de toegang tot de kaart
  • Bodems met karstisch gesteente op een diepte van ≤ 1 m ten opzichte van het bodemoppervlak. Er werd hiervoor een kaart ontwikkeld die U toelaat om te bepalen of uw perceel een risico inhoudt. Klik hier voor de toegang tot de kaart

Om het grondwater te beschermen mag BASAGRAN® SG/CORUM® ook niet gebruikt worden op erosie gevoelige percelen.

  • Voor het Vlaams Gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest geldt dit voor percelen die geklasseerd zijn als “sterk erosiegevoelig” De volgende kaart geeft een beeld van erosie gevoeligheid. (of klik hier voor toegang tot de kaart) BASAGRAN® SG/CORUM® kan nog steeds worden gebruikt op deze percelen op voorwaarde dat de controlemaatregelen tegen bodemerosie zoals vastgeteld in de regionale wetgevingen worden uitgevoerd.
  • Voor het Waals Gewest komt dit overeen met de percelen geïdentificeerd met de code R : een perceel met meer dan 50 % van de oppervlakte of meer dan 50 aren met een helling van meer of gelijk aan 10 %. BASAGRAN® SG/CORUM® kan nog steeds worden gebruikt op deze percelen op voorwaarde dat de controlemaatregelen tegen bodemerosie zoals vastgeteld in de regionale wetgevingen worden uitgevoerd.

Zorg ervoor dat U met BASAGRAN® SG/CORUM® of haar verpakking geen water verontreinigt.

Max 960 g bentazon/ha/12 maanden.

KLIK HIER OM NAAR DE KAART TE GAAN

Opmerking: het overzicht geeft een loutere indicatie van de gemiddelde situatie gedurende het jaar en mag niet als absolute waarde aanzien worden. BASF geeft dan ook geen garantie omtrent de juistheid van deze gegevens en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen door het gebruik van deze gegevens, zoals meer in detail uiteengezet onder het luik "algemene informatie" op deze site.

Top