Basagran SG – Corum stewardship

Hier vindt u alle nuttige informatie ivm de problematiek van het grondwater en meer specifiek met betrekking tot gebruik van BASAGRAN SG en CORUM.

Klik hier voor de toegang tot de kaart

Demo video perceelsregistratie met bentazon.

Om grondwater te beschermen worden de bestaande maatregelen behouden:

Een bufferzone van 5 meter rond het oppervlaktewater moet gerespecteerd worden. Deze bufferzone mag in geen enkel geval gereduceerd worden.

BASAGRAN® SG/CORUM® mag niet toegepast worden op bodems gevoelig voor uitloging.

Volgende bodems worden als gevoelig beschouwd (een van deze voorwaarden is voldoende om de bodem als kwetsbaar aan te duiden):

 • bodems met een organisch koolstofgehalte ≤ 1% in de bouwvoor. Een bodemanalyse kan hier over informatie geven.
 • bodems met een grondwaterstand op een diepte van ≤ 1 m ten opzichte van het maaiveld. Er werd hiervoor een kaart ontwikkeld die U toelaat om te bepalen of uw perceel een risico inhoudt. Klik hier voor de toegang tot de kaart
 • bodems met karstisch gesteente op een diepte van ≤ 1 meter ten opzichte van het bodemoppervlak. Er werd hiervoor een kaart ontwikkeld die U toelaat om te bepalen of uw perceel een risico inhoudt. Klik hier voor de toegang tot de kaart

Om oppervlaktewater en grondwater te beschermen worden de bijkomende maatregelen opgelegd:

 • Naast een bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater moeten technieken worden toegepast die drift met minimum 75% reduceren;
 • Erwten, stamslabonen of vicia-bonen mogen niet gezaaid worden binnen een breedte van 5 meter langs waterlopen.
 • Alvorens BASAGRAN® SG/CORUM® toe te passen, moet de gebruiker zich ervan verzekeren dat het te behandelen landbouwperceel niet gelegen is in een waterwingebied bestemd voor menselijke consumptie. Het gebruik van de werkzame stof bentazon is niet toegelaten in beschermingszones van type II die zijn afgebakend in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 (gewijzigd door VLAREM I (B. VI. R. 06/02/1991) en II (B. Vl. R. 01/06/1995) en in preventiezones (zone IIa en IIb) die zijn afgebakend in toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009. De volgende kaart geeft een beeld van de waterwingebieden waar bentazon niet mag gebruikt worden Klik hier voor de toegang tot de kaart
 • De toelatingshouder, de vergunningshouders en/of de sector moeten garanderen dat de geregistreerde percelen zich in een van de bovenvermelde uitgesloten zones bevinden.
 • Er kan geen toegang tot gebruik van BASAGRAN® SG/CORUM® worden gegeven voor een perceel dat gelegen is in één van deze uitgesloten zones;
 • Percelen waarop erwten, stamslabonen of vicia-bonen gezaaid zullen worden en waarvoor de teler van plan is ze te behandelen met BASAGRAN® SG/CORUM® moeten geregistreerd worden (bij voorkeur met GPS-coördinaten).
 • Deze perceelregistratie moet vóór de toepassing van BASAGRAN® SG/CORUM® worden ingediend bij de relevante regionale milieu- en landbouwautoriteiten.

  De registratie van de percelen kan via de kaarten gebeuren.
  Klik hier voor de toegang tot de kaart


  Via onderstaande link vind je een demo video waarin de functionaliteiten voor registratie getoond worden en ook hoe op basis van de object ID (beschikbaar in de PDF en in de email) de registratie geverifieerd kan worden. Belangrijk : het kan gebeuren dat het paar seconden duurt dat de kaart volledig opgeladen is. Demo video perceelsregistratie met bentazon.
 • De verkoop van BASAGRAN® SG/CORUM® is gekoppeld aan de arealen met erwten, stamslabonen en vicia-bonen. Deze voorziening zal geïmplementeerd worden door Vegebe (Federatie van de Belgische groenteverwerking en de handel in industriegroenten) in samenwerking met zaadleveranciers, de toelatingshouder en de houders van vergunning voor parallelhandel. Hiervoor moet een kopie van de PDF behouden worden. De PDF zal een unieke code vermelden die men met registratie bekomt. Deze code moet aan jouw leverancier medegedeeld worden om toegang te hebben tot producten op basis van bentazon.

Het behoud van het gebruik in erwten, stamslabonen en vicia-bonen is afhankelijk van een verbetering van de situatie van het grond- en oppervlaktewater. Een verbetering van de situatie van het oppervlaktewater wordt al verwacht in de loop van 2024. Zonder verbetering van de situatie zullen alle gebruiken ingetrokken worden.

De maatregelen moeten met onmiddellijke ingang nageleefd worden, ook al zijn de etiketten van de producten op de markt nog niet aangepast.

KLIK HIER OM NAAR DE KAART TE GAAN

Opmerking: het overzicht geeft een loutere indicatie van de gemiddelde situatie gedurende het jaar en mag niet als absolute waarde aanzien worden. BASF geeft dan ook geen garantie omtrent de juistheid van de gegevens op de kaart en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen door het gebruik van deze gegevens, zoals meer in detail uiteengezet onder het luik "algemene informatie" op deze site.

Top